Procedura usuwania drzew i krzewów

PROCEDURA SUSNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW

Usunięcie drzew liczących powyżej 5 lat lub krzewów  wymaga zezwolenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (względnie konserwatora zabytków w przypadku terenów zabytkowych). Zezwolenie to jest konieczne nawet w sytuacji, gdy chcemy wyciąć samosiejki lub rośliny obumarłe. Zezwolenie nie jest wymagane na zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne.

KTO SKŁADA WNIOSEK? Wniosek w sprawie może złożyć każdy posiadacz nieruchomości (jeżeli jednak nie jest on właścicielem, to ma obowiązek dołączyć do wniosku zgodę właściciela).

 

WYJĄTKI  Istnieje kategoria drzew nie objętych tymi wymogami. Są to np. drzewa niszczące infrastrukturę drogową, drzewa owocowe, drzewa ograniczające widoczność na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, drzewa młodsze niż 5 lat itp.

Opłat za usuwanie drzew (wymagane zezwolenie) nie pobiera się m. in. w przypadku zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub ich mieniu, drzew obumarłych, usuwania topól o obwodzie powyżej 100 cm (mierzonym na wysokości 130 cm od ziemi) jeżeli  zostaną zastąpione innymi nasadzeniami drzew.

KARY Wycięcie drzew bez zezwolenia podlega karze administracyjnej. Nie jest ona uznaniowa, lecz ściśle uzależniona od rodzaju drzewa, wieku, średnicy pnia. Im drzewo jest starsze i grubsze, im rzadsze i bardziej cenne przyrodniczo, tym stawki są wyższe.

PROCEDURA I WYMAGANE DOKUMENTY Ubiegający się o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów władający terenem powinien złożyć wniosek do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego (Miasto) zawierający:

  • dane dotyczące gatunku drzewa;
  • obwód pnia drzewa (mierzony na wysokości 130 cm od podłoża) lub w przypadku krzewów - powierzchnię porośniętą krzewami w m2 - jeżeli drzewo ma więcej niż jeden pień, opłata za usunięcie będzie obliczana za każdy pień oddzielnie;
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzewy;
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewów - na planie sytuacyjnym lub wykonanym szkicu (osoby fizyczne) - należy zaznaczyć drzewo lub krzew do wycięcia;
  • dokument stwierdzający prawo dysponowania terenem.

Przy usuwaniu zieleni w związku z inwestycją, dodatkowo potrzebne są: kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta; ocena oddziaływania na środowisko - do zapoznania się z jej treścią; projekt zieleni w fazie projektu budowlanego, zawierający inwentaryzację zieleni z gospodarką zielenią; projekt zagospodarowania terenu zieleni. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu Urzędu Miejskiego: protokół z wizji lokalnej w terenie z udziałem Wydziału i Strony.

Forma załatwienia: decyzja Prezydenta Miasta. Wymagane opłaty skarbowe: 5 zł za wniosek; 0,5 zł za każdy załącznik; 76 zł za decyzję - zezwolenie na usunięcie.

undefined
 
Strona główna | Usługi | Filmy | Cennik | Referencje | Linki | Kontakt
© Copyright Mycie Elewacji 2015       Osób online: 1       Wszelkie prawa zastrzeżone